آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

رفراکتومترآتاگو /بریکس سنج  آتاگو(ATAGO)

رفراکتومتر وسیله ای آزمایشگاهی است که از طریق تعیین ضریب شکست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف، برای تعیین

میزان ناخالصی ماده یا مواد حل شده در آب به کار می رود. بدین صورت که با روش عبور تابش نور از لایه ای از آن مایع که ماده
مـــورد نـظـــر در آن حـــل شـــده و تعیین عـبـــور انـکـســاری (شکسـت) از منشور شیشه ای در تعیین غلظت به کار می رود.
در علوم آزمایشگاهی امروز با استفاده از رفرکتومتر علاوه بر قند می توان چربی ، شوری، PH آب و حتی ارزش غذایی را به
دست آورد. هم‌چنین میزان اوره و پروتئین خون، میزان نمک موجود در آن و غلظت مـایعـات را نیـز مـی تـوان بـا استفـاده از رفـراکتـومتر اندازه‌گیری کرد.
به عنوان مثال برای اندازه‌گیری غلظت نمک طعام در حوضچه‌های پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صنایع غذایی نیز این دستگاه کاربرد بسیار زیادی دارد مثلا در کارخانه های قند برای تعیین بریکس محلول قند مورد استفاده قرار می گیرد. در پزشکی برای پی بردن به میزان اوره و پروتئین خون، میزان نمک موجود در آن و غلظت مایعات  استفاده می شود و مهم‌ترین کاربرد آن تعیین غلظت Urine در آزمایشگاه است.
بریکس واحدی است که بیان کننده مقدار ذرات جامد موجود در یک محلول است و اصولا به غلظت و ویسکوزیته وابسته است..

اساس کار رفراکتومتر

اساس کار رفرکتومتر در تابش نور به شرط تکفام بودن آن و هدایت آن به سمت محلول مورد نظر و عبور آن است که چون این دو محیط با هم تفاوت دارند ، نور شکسته شده و با ضریب شکست محدود قابل دریافت است. در دستگاه رفرکتومتر نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ می شود. که محیط رقیق، مایع یا محلول موردنظر و محیط غلیظ، منشور دستگاه است. در واقع، در عمل، ضریب شکست محلول و منشور نسبت به هم سنجیده می شود.

نحوه عملکرد

ای دیجیتال با همان اصل کلی زاویه بحرانی عمل می کنند که یک رفرکتومتر دستی-چشمی ( Traditional handheld refractometer ) سنتی کار میکند. تفاوت در این است که نور از منبع نور LED در قسمت زیرین با یک عنصر منشور تنظیم شده است. هنگامی که یک نمونه مایع به سطح اندازه گیری منشور اعمال می شود ، مقداری از نور از طریق محلول منتقل می شود و از بین می رود ، در حالی که نور باقیمانده به یک آرایه خطی از دیودهای نوری منعکس می شود و یک خط سایه ایجاد می کند.

ضریب شکست رابطه مستقیمی با موقعیت خط سایه بر روی دیودهای نوری دارد. هنگامی که موقعیت خط سایه به طور خودکار توسط ابزار تعیین شد ، نرم افزار داخلی موقعیت را با ضریب شکست یا واحد اندازه گیری دیگر مربوط به ضریب شکست مرتبط می کند و بازخوانی دیجیتال را در مقیاس LCD یا LED نمایش می دهد.