رنگ سنجی به اندازه گیری طول موج و شدت تابش الکترو مغناطیسی منطقه قابل مشاهده از طیف نوری اطلاق میشود. به کمک رنگ سنجی میتوان میزان غلظت مواد در محلول ها را اندازه گیری کرد زیرا که مقدار رنگ و نور جذب شده یا انتقال یافته به خواص محلول بستگی دارد.

رنگ سنج نیز در واقع وسیله اندازه گیری است  که میتواند مقدار نور و یا طیف عبوری از محلول ها را با مقدار طیفی نوری که میتواند از میان یک نمونه خالص از آن محلول عبور کند را مقایسه کند . رنگ سنج ها معمولا شامل یک فتوسل هستند که میتوانند میزان طیف نور عبوری از محلول مورد تست را اندازه گیری کند.